Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Področja delovanja:


GOSPODARSKO PRAVO


Odvetniška pisarna Bobič ima bogate izkušnje na področju gospodarskega prava, našim strankam pa zagotavljamo celovite pravne rešitve. Gospodarsko pravo sodi med tradicionalne pravne panoge, ki po eni strani ureja pravni status gospodarskih subjektov in njihovo notranjo organizacijo (statusno gospodarsko pravo), po drugi strani pa gospodarske pravne posle in pravna razmerja med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev (pogodbeno gospodarsko pravo). V odvetniški pisarni Bobič strankam nudimo pomoč na vseh področjih gospodarskega prava, med drugim pri sestavi in pregledu različnih pogodb, pri reševanju sporov z drugimi poslovnimi subjekti, pogajanjih, pri nadzoru nad izvrševanjem vseh obveznosti nasprotnih strank, pa tudi v sodnih sporih.

V naši odvetniški pisarni želimo vsak spor najprej rešiti izvensodno, v primeru nezmožnosti izvensodne rešitve pa nudimo strankam učinkovito zastopanje na sodišču, ki temelji na odličnem poznavanju pravil pravdnega postopka, Zakona o gospodarskih družbah, insolvenčne zakonodaje in naših bogatih izkušnjah.

CIVILNO PRAVO


Civilno pravo ureja pravna razmerja med subjekti na temelju enakopravnosti in dispozitivnosti. V naši odvetniški pisarni pomagamo urejati ta pravna razmerja na področju civilnega prava z vrhunskim poznavanjem pravnih norm, dinamičnostjo, odličnostjo in predvsem s prizadevanjem za čim bolj ugodno rešitev za naše stranke.

V Odvetniški pisarni Bobič nudimo strankam pomoč pri pravnem svetovanju v civilnopravnih zadevah, pripravi in pregledu pogodb civilnega prava ter zastopanju strank pred sodišči, kjer imamo bogate izkušnje.

POGODBENO PRAVO
ODŠKODNINSKO PRAVO
IZVRŠILNI POSTOPEK
NEPREMIČNINSKO PRAVO
DEDNO PRAVO
DRUŽINSKO PRAVO

ODŠKODNINSKO PRAVO


Eno izmed  področij, na katerem ima Odvetniška pisarna Bobič največ izkušenj, je področje odškodninskega prava.

Odškodninsko pravo je celota pravnih pravil in načel, ki se ukvarja s področjem škodnih dogodkov, iz naslova katerih imajo posamezniki pravico od odgovornih oseb uveljavljati odškodnino. Odškodninsko pravo določa pravila, po katerih je mogoče ugotoviti, kdo je odgovoren za škodo in v katerih primerih posamezniku pripada odškodnina ter koliko ta znaša. Poznamo premoženjsko in nepremoženjsko škodo, pri čemer med premoženjsko škodo uvrščamo navadno škodo (zmanjšanje premoženja) in izgubljeni dobiček (preprečitev povečanja premoženja), med nepremoženjsko škodo pa pravo uvršča telesne in duševne bolečine, strah, zmanjšanje življenjskih aktivnosti in okrnitev ugleda pravne osebe. Škoda se lahko povrne v denarni obliki (denarna odškodnina) ali v nedenarni obliki (npr. objava popravka, preklic izjave ali na kakšen drug način, s katerim je mogoče doseči namen odškodnine). Namen povrnitve je v tem, da se čim bolj vzpostavi stanje, ki je obstajalo pred samim škodnim dogodkom.

VEČ >

 

DELOVNO IN UPRAVNO PRAVO


Delovno pravo ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v okviru delovnega razmerja. Upravno pravo pa ureja razmerja med nosilci oblasti in javnih pooblastil ter posamezniki, ki te oblasti nimajo.

Odvetniška pisarna Bobič zastopa tako interese delavcev kot tudi delodajalcev, sodelujemo pa tudi pri pripravi splošnih aktov delodajalca, pri pripravi ali odpovedi pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule ter na drugih področjih delovnega prava.

Na področju upravnega prava nudimo pravno pomoč v katerikoli fazi upravnega postopka. Stranke tako zastopamo pri uresničevanju njihovih pravic in koristi pri različnih upravnih postopkih (npr. pridobitev gradbenega dovoljenja, koncesij, dovoljenj za prebivanje in delo, …).

DELODAJALCI
VARSTVO PRAVIC DELAVCEV

UPRAVNI POSTOPKI IN SPORI

KAZENSKO PRAVO


Ker kazenskopravni postopek močno vpliva na posameznikovo življenje, je pomembno, da so odvetniki, ki v teh postopkih zastopajo stranke, izkušeni in strokovno podkovani, znati morajo uspešno določiti bistvo zadeve, voditi celoten proces in zaščititi pravice obtožencev ter drugih strank v postopku.

V odvetniški pisarni Bobič pripravimo agresivno obrambo stranke, imamo poglobljeno znanje o kazenskopravnem sistemu ter poznamo različne taktike tožilstva. Vse to uspešno uporabljamo za učinkovito zastopanje naših strank v kazenskih postopkih, tako obdolžencev kot tudi oškodovancev in zasebnih tožilcev.

VEČ >

 

ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV


Sodni postopki so ponavadi dolgotrajni in povezani z visokimi stroški, odločitev sodišča pa je vedno nepredvidljiva. Zaradi tega stranki svetujemo, da se, v kolikor za to obstaja možnost, posluži alternativnega reševanja sporov, kot so pogajanja, mediacijski postopek ali arbitraža.

VEČ >

PRAVICE TUJCEV IN STATUS


Tujcem in delodajalcem nudimo pomoč pri pridobivanju dovoljenj za začasno prebivanje, dovoljenj za stalno prebivanje, delovnih dovoljenj in tudi slovenskega državljanstva.

VEČ >