Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Izkazovanje neprejema preživnine pri uveljavljanju denarne socialne pomoči po novem mogoče tudi z bančnimi izpiski

Bančni izpisek je skladno z novim obvestilom, ki ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo Centrom za socialno delo mogoče upoštevati kot dokaz o neprejemanju preživnine v postopku uveljavljanja denarne socialne pomoči.

Prejeta preživnina skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev spada med dohodek, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja osebe. Navedeno lahko v primeru, da preživnina upravičeni osebi ni izplačana pomeni, da poleg tega, da ne bo prejela preživnine,  oseba prav tako ne bo upravičena do  denarne socialne pomoči iz javnih sredstev. Navedena socialna pomoč je kratkotrajna denarna dajatev, katere namen je, da se osebam, ki se znajdejo v težki situaciji omogoča preživetje, prav tako pa se podeli zgolj za krajši čas. Zaradi navedenega je hitro in poenostavljeno ugotavljanje dejstva zelo pomembno, saj so v nasprotnem primeru lahko posledice za posameznika ali družino zelo hude.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev sicer za primer, ko preživnina ne bi bila plačana navaja, da se neprejemanje preživnine lahko dokazuje zlasti s predlogom za izvršbo, potrdilom sodišča o vložitvi predloga za izvršbo, sklepom o izvršbi, z dokazilom o neuspeli izvršbi ali s potrdilom, da je začel teči postopek za izvršbo it tujine. Navedeni primeri za osebo, ki se znajde v tovrstnem položaju, lahko predstavljajo velike težave, zaradi česar je novo obvestilo Ministrstva v veliki meri olajšalo način dokazovanja dejstva, da preživnina upravičencu ni bila izplačana.

Upravičenec lahko skladno z obvestilom Ministrstva dejstvo, da mu preživnina ni izplačana  izkaže z bančnimi izpiski, iz katerih je na primer razvidno, da je preživnino na bančni račun redno prejemal, zadnje tri mesece pa preživnine ni prejel. V kolikor sta iz bančnega izpiska razvidna tako dejstvo, da je oseba preživnino redno prejemala, kot da je slednjo prenehala prejemati, je bančni izpisek mogoče uporabiti kot dokazno sredstvo. Uporaba slednjega močno olajša dokazovanje, ter lahko omogoči, da oseba izkaže, da preživnine res ni prejela, kar ji posledično pomaga pri uveljavljanju svoje pravice. Ko je dejstvo, da oseba ni prejela preživnine izkazano je oseba lahko upravičena do prejema denarne socialne pomoči.

Tovrsten način dokazovanja je upošteven prav zaradi dejstva, da se z denarno socialno pomočjo zagotavlja preživljanje, ter olajšanje dokazovanja pripomore k doseganju cilja. Seveda pa ostale metode za pridobitev preživnine, kot so predlog za izvršbo ali pisna zahteva za izterjavo iz tujine še vedno niso izključene in mora nanje center za socialno delo posameznike venomer opozoriti.

Prav tako morajo stranko centri za socialno delo opozoriti tudi na možne pridobitve nadomestila preživnine pri različnih skladih, kot na primer štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem. Prav tako pa je bilo izpostavljeno, da za vložitev zahteve ni potrebno sprožiti postopka pred izvršilnim sodiščem.